Digitaal tijdschrift  >  Ziekte van Lyme - tekenbeten

Ziekte van lyme (behandeling)

ALGEMEEN

Bert Kloosterman van de Praktijk voor Natuurgeneeskunde "Kloosterman" te Winterswijk, heeft zich onder meer gespecialiseerd op het terrein van de ziekte van Lyme (Borreliose). Hij heeft zich uitvoerig bezig gehouden met zowel de reguliere als de natuurgeneeskundige behandeling. Beide stromingen binnen de geneeskunde zijn van belang en geen ervan kan worden gemist wanneer men op verantwoorde wijze deze ziekte met zijn ernstige consequenties te lijf wil gaan. De heer Kloosterman adviseert omtrent en behandelt de ziekte van Lyme in diverse landen van de Europese Unie. Hij heeft een belangrijke bijdrage mogen leveren met betrekking tot de opvattingen over het voorkomen en behandelen van de ziekte van Lyme. Geruime tijd was hij voorzitter van de medische werkgroep van de Lymevereniging.
 
BLOEDONDERZOEK INTERNATIONAAL EN UNIEK
Voor het bloedonderzoek wordt binnen onze praktijk zogenoemd levend (vers) en gedroogd bloed gebruikt. Voor het bloed dat door onszelf wordt onderzocht, beschikken wij over een voor ons in Amerika gefabriceerde microscoop. Deze bijzondere microscoop is ontwikkeld door professor R.W. Bradford (Californë USA). Behalve de mogelijkheden van een gewone voor wetenschappelijke doeleinden gebruikte microscoop, heeft die van American Biologics de mogelijkheid van donkerveld en fasecontrast. Een andere bijzonderheid is de vergroting tot 10.000 keer zonder beeldkwaliteit te verliezen.

Vermeldenswaard is ook het feit, dat professor Bradford persoonlijk binnen onze praktijk les heeft gegeven en dat hij de voortgang van de deskundigheid begeleid. Er is via hem verder een samenwerking ontstaan met een universiteit en kliniek in de Verenigde Staten.

Door de verschillende mogelijkheden van de microscoop kunnen bloedcellen en andere in het bloed voorkomende zaken van elkaar worden onderscheiden. Op dit moment zijn er al 44 van elkaar afwijkende vormen ontdekt die uitsluitsel geven over 147 functionele stoornissen. Het gaat dan met name om aandoeningen en verschijnselen die langs reguliere weg nog niet kunnen worden gediagnosticeerd. Het zijn klachten waarmee mensen, zonder enige behandeling in reguliere zin, weer naar huis worden gestuurd. Behandelt een arts toch, ondanks het ontbreken van het als dogma opgevatte wetenschappelijke bewijs, dan blijft vaak enig succes uit. Het vroegtijdig herkennen van beginnende en gevorderde ziekteprocessen, maken ons onderzoek uitermate geschikt om preventief te worden toegepast. Ernstige(r) toestanden kunnen zodoende worden voorkomen.

De enorme vergroting van bijzondere kwaliteit, maakt het mogelijk om bijvoorbeeld ook ín de cellen te kijken en om kleinere micro-organismen te zien en te herkennen. De waarde hiervan is al vele malen bewezen bij de “tekenbeetziekte”, de ziekte van Lyme of Borreliose. Regulier is er geen enkele methode waarmee met zekerheid een besmetting met de bacterie Borrelia Burgdorferi kan worden vastgesteld. Veel besmettingen worden zodoende niet herkend en blijven dan onbehandeld met alle ernstige gevolgen van dien. Omdat inmiddels vaststaat, dat de bacterie bij een besmetting altijd in het bloed voorkomt, kan deze door ons worden gediagnosticeerd.

Een volgend probleem zijn de schimmels, waarvan de soort en de mate van besmetting vrij nauwkeurig kunnen worden vastgesteld. Schimmels zijn een toenemend probleem; kunnen tal van klachten geven. Eén van de belangrijkste is wel een onverklaarbare vermoeidheid.

Voor onze bevindingen vragen wij ook altijd een second opinion aan bij een gespecialiseerd laboratorium in Duitsland. In het belang van degenen die, preventief dan wel met klachten, een beroep op ons doen, kiezen wij steeds voor zoveel mogelijk zekerheid.
 
INLEIDING
De ziekte van Lyme [Borreliose], tekenbeetziekte, wordt veroorzaakt door een bacterie genaamd Borrelia Burgdorferi. De besmetting vindt als regel plaats door een teek die drager is van de bacterie. Teken vinden we op schaduwrijke, wat donkere, vochtige plaatsen zoals bijvoorbeeld de bodem in de bossen. Teken worden ook aangetroffen in struiken; zij bevinden zich steeds op een hoogte tot anderhalve meter en altijd aan de onderkant van het blad, dus aan de schaduwzijde. Teken lopen over door bijvoorbeeld aanraking via een struik of van de bodem via het schoeisel. Dat teken zich op mens en dier zouden laten vallen vanuit bomen, is niet juist. De periode van het jaar waarin de Borrelia besmetting als regel plaatsvindt is van mei tot oktober.
 
VERSCHIJNSELEN
Besmetting met de Borrelia Burgdorferi gebeurt ongeveer in de periode van 24 tot 48 uur nadat de teek zich in het lichaam heeft genesteld. Wanneer besmetting heeft plaats-gevonden, dan kan op de plaats waar de teek zit of zat een erythema migrans ontstaan. Dit is een zich centrifugaal uitbreidende roodheid. Om de centrale roodheid zien we een wat bleker gebied met eveneens een rode rand. Ken-merk van het erythema migrans is, dat de roodheid zich in ringen uitbreidt (gelijkend op de jaarringen van een boom), terwijl van binnenuit deze roodheid weer verbleekt. Erythema migrans is het enige verschijnsel, dat met een zekerheid van 100% aantoont, dat besmetting heeft plaatsgevonden. Helaas is het zo, dat niet in alle gevallen van besmetting een erythema migrans ontstaat en de besmetting zodoende onopgemerkt kan plaatsvinden.

Het verloop van de ziekte van Lyme (Borreliose) kent de volgende drie stadia, die hierna nader worden toegelicht.

Al dan niet in combinatie met het erythema migrans, krijgt de besmette persoon een of meerdere verschijnselen die doen denken aan een zware griep zoals koorts, spierpijnen, hoofdpijn, koude rillingen, vermoeidheid, overslaan van het hart, slecht zien enzovoort. Wanneer het erythema migrans niet is opgetreden, wordt het stellen van de diagnose Borreliose heel moeilijk. Om die reden is het aan te raden te noteren wanneer men een teek heeft gehad zodat later een verbinding kan worden gelegd met dan optredende verschijnselen. Namelijk; men kan onopgemerkt terecht komen in een volgend stadium van de ziekte.
Het tweede stadium heeft het kenmerk, dat er als regel gewrichtsklachten optreden. Bij voorkeur in één, maar soms in meerdere gewrichten. Veel voor-komend is een ontsteking van één kniegewricht, eventueel twee kniegewrichten. Daarenboven kunnen tijdens dit stadium al hartklachten optreden en soms beginnende vage neurologische klachten, de kenmerken van het derde stadium van de ziekte.
Het derde overwegend neurologische stadium kan aanleiding geven tot de volgende verschijnselen: Hersen(vlies)ontsteking, aangezichtspijn en andere neuralgieën, extreme hoofdpijn, nekstijfheid enzo-voort. Daarenboven kunnen ook andere klachten optreden of verergeren zoals gewrichtsklachten, hartklachten, vergroting van lever en lymfklieren en milt en ook de huid in het bijzonder van de benen kan zijn aangedaan. De huid wordt dan steeds dunner en gaat eruit zien als perkament.
Wordt de besmetting niet tijdig herkend of misschien wel ontkend(!), dan vindt er geen juiste behandeling plaats of slaat de behandeling niet meer aan. Dit kan dan leiden tot de chronische vorm van de ziekte van Lyme of het Post Lyme Syndroom. Deze toestand wordt gekenmerkt door een veelheid van klachten, zenuwpijnen, vergeet-achtigheid, oogklachten, hoofdpijn, hartritmestoornissen, huidklachten en verlammingen.
 
DE DIAGNOSTIEK
Het stellen van de diagnose Lyme-Borreliose is niet altijd eenvoudig. In veel gevallen moet worden afgegaan op alleen de verschijnselen van de patiënt omdat dan het erythema migrans niet is opgetreden. Daarom is het goed de data van tekenbeten te noteren.

Bloedonderzoek is mogelijk, maar de uitslag is vaak niet betrouwbaar. Het is zinloos dit onderzoek te doen binnen zes weken na de besmetting en ook kort na de behandeling met antibiotica. De immuunglobulinen IgM en IgG kunnen dan namelijk niet worden vastgesteld. Ook moet duidelijk worden gesteld, dat het niet aanwezig zijn van deze immuunglobulinen zeker niet betekent, dat iemand niet besmet is. Het komt heel vaak voor, dat wanneer de uitslagen negatief zijn, iemand toch de ziekte van Lyme heeft.

Zoals eerder gezegd, zijn vooral de klachten die de patiënt schildert enorm belangrijk om tot de diagnose Borreliose te komen. Mogelijk besmette personen kunnen het beste een dagboek bijhouden met daarin een korte weergave van de lichamelijke en psychische toestand en de klachten die zich voordoen. Het verloop van de ziekte van Lyme kent onder meer een cyclus van circa vier weken. Dat wil zeggen, dat ongeveer iedere vier weken bepaalde klachten kunnen op-treden dan wel verergeren en vervolgens weer verdwijnen of weer afnemen. Verder is het aan te bevelen om gedurende een langere periode dagelijks de temperatuur op te nemen, te weten 's morgens, later in de middag en voor het slapen gaan. Het is namelijk zo, dat bij de ziekte van Lyme voornamelijk 's middags een lichte verhoging van de temperatuur (37,5 - 38 graden Celsius/rectaal) kan voorkomen. Hoewel sommige patiënten dit gevoel van warmte 's middags zelf opmerken, blijft het vaak onopgemerkt wanneer niet gemeten wordt.
DE BEHANDELING VAN DE ZIEKTE VAN LYME: "REGULIER"

In verband met de ernstige gevolgen die de ziekte van Lyme kan hebben voor de persoon in kwestie, zijn directe omgeving en ook maatschappelijk, moet men een heel goede reden hebben om niet te behandelen met antibiotica. Bovendien vindt besmetting plaats door een bacterie die gevoelig is voor, en dus goed bestreden kan worden met antibiotica mits men voldoet aan enkele voorwaarden.

De behandeling in eerste instantie is in heel veel gevallen effectief gebleken wanneer dat gebeurde met Doxycycline tabletten. Voorwaarde is wel, dat de kuur lang genoeg duurt, ten minste vier weken maar bij voorkeur zes weken in verband met het cyclische verloop van de ziekte (hier-voor reeds aangegeven). Verder moet de dosering hoog genoeg zijn, als regel 200, maar liever nog 300 mg per dag. Zijn de klachten van een actieve infectie daarna nog niet of onvoldoende verdwenen, dan kan de kuur, zonder onderbreking, worden verlengd. Wanneer helemaal geen verbetering is ingetreden, dan kan worden overgegaan op Ceftriaxon (Rocephin) per infuus, eventueel per injectie. De dosering is in beide gevallen 2 gram per dag. Deze kuur moet eveneens vier tot zes weken duren.
 
DE BEHANDELING VAN DE ZIEKTE VAN LYME: 'BIOLOGISCH'

Een biologische of natuurgeneeskundige behandeling van de ziekte van Lyme kan bij voorkeur tijdens of na de reguliere behandeling met antibiotica plaatsvinden. Deze manier van behandelen is steeds strikt individueel en moet daarom altijd onder deskundige begeleiding gebeuren. Binnen onze praktijk wordt in verband met de individuele aanpak, altijd een "Biologisch-geneeskundig onderzoek"  gedaan alvorens tot behandeling over te gaan. Zie voor dit onderzoek onder het desbetreffende onderwerp op deze website.

Wij hebben in de loop der jaren doordat veel patiënten ons hun vertrouwen gaven, rijkelijk ervaring mogen opdoen met de biologische behandeling van de ziekte van Lyme. Dit heeft er mede toe geleid, dat wij inmiddels over diverse behandelplannen beschikken waarmee wij met succes de ziekte van Lyme te lijf kunnen gaan. De mogelijkheden zijn onbeperkt voor wat betreft het stadium waarin de ziekte verkeert. Zowel kort na de besmetting als jaren later, zijn er voldoende mogelijkheden om tenminste een verbetering van de toestand te bereiken.

De biologische behandeling kent, zoals we hebben kunnen zien, geen algemene aanpak of regels. Belangrijk zijn wel voldoende drinken (vooral zuiver water zonder koolzuur), gezonde voeding en eventueel de inname van extra mineralen en vitaminen. Daarenboven zijn voldoende slaap en rust, bijvoorbeeld ook een middagslaap, voorwaarde voor een goede genezing. Wat in dit tijdschrift onder het hoofdstuk "Zuur-base-evenwicht" staat, is eveneens van groot belang voor de lymepatiënt.

BELANGRIJK

Lees in dit digitaal tijdschrift [helemaal onderaan] ook het artikel

"Ziekte van Lyme; een natuurgeneeskundig perspectief"

Wij verstrekken desgewenst uiteraard ook graag meer informatie via onze website [contactformulier] of telefonisch.

www.gezondbeterworden.nl

Telefoon 0599 213034

http://www.lymenet.nl/forum/viewtopic.php?f=2&t=328