Digitaal tijdschrift  >  Neus - reflextherapie

Neus - reflextherapie

Van de reflextherapieën is de voetreflextherapie de meest bekende. Alle reflextherapieën hebben met elkaar gemeen, dat ze berusten op het gegeven dat het lichaam zichzelf als geheel projecteert op diverse plaatsen van het lichaam. Dit begint al vrijwel direct na de conceptie. Behalve op de voeten, vinden we deze projecties op de handen en, minder bekend, in de neus. Dezelfde maar ook andere reflexzones kunnen mede voor diagnostische doeleinden worden benut. In het laatste geval denken we bijvoorbeeld aan de iriscopie. Tegenwoordig spreken we liever over ogendiagnose omdat het gebied van de reflexzones in de ogen groter is gebleken dan de irissen alleen.

Behalve het masseren van bepaalde delen van het neusslijmvlies die corresponderen met bepaalde organen, is het principe van neusreflextherapie het prikkelen van het neusslijmvlies met als doel een niesreflex op te wekken. Niesreflexen hebben een reinigende en bevrijdende werking niet alleen op neus en bijholten maar op het gehele organisme. Niezen kan als hinderlijk ervaren worden, men moet echter wel bedenken dat het een heel normaal afweermechanisme is dat niet onderdrukt moet worden. Niet voor niets wensen we iemand “gezondheid!” wanneer deze niest. Uit de “volkswijsheid” blijkt maar weer eens het belang ervan. Het niezen kan al beginnen tijdens de neusreflextherapie of  pas daarna.

In wetenschappelijke kringen is er altijd al belangstelling geweest voor het orgaan neus en de relatie tot de persoonlijkheid van iemand en de diverse organen. Vooral de geslachtsorganen en seksualiteit waren aanvankelijk onderwerp van studie. Wanneer wordt gesproken  over seksuele potentie, dan moet dat in dit verband vooral worden opgevat als levenskracht. Hoe groter de neus bijvoorbeeld, hoe meer levenskracht en doorzettingsvermogen iemand zou bezitten. Een wipneus zou kunnen wijzen op lichtzinnigheid. Een ingevallen neus met veel bloedvaatjes aan de oppervlakte bij vrouwen, kan wijzen op een aandoening van de baarmoeder. Is het puntje van de neus ingevallen, dan wijst dat op een verminderde functie van de maag. Een spitse, koude neus bij een terminale, stervende, patiënt laat zien, dat de levenskracht langzaam afneemt. Hoewel ook bekend in de vroege oudheid en bij verschillende “primitieve” volkeren, heeft de gynaecoloog Wilhem Fliess omstreeks 1900 op meer wetenschappelijke manier de basis gelegd voor de neusreflextherapie. Hij toonde als eerste aan, dat tijdens de menstruatie steeds veranderingen in de neus konden worden vastgesteld. De slijmvliezen zijn dan wat gezwollen, bloedingen treden sneller op, bij aanraking zijn de slijmvliezen op bepaalde plekken pijnlijk en deze zijn ook wat cyanotisch (blauw verkleurd door zuurstoftekort). Omgekeerd toonde Fliess aan dat aandoeningen van de neus bij meisjes, op latere leeftijd kunnen leiden tot problemen bij de menstruatie. Als mogelijke oorzaken noemt hij dan difterie, roodvonk en mazelen, maar ook de gewone influenza. Zijn de bijholten ook nog betrokken bij het ziekteproces, dan is het risico voor afwijkingen elders in het lichaam, via de reflexbanen, nog groter.

De neus is een onderdeel van de schedel. Delen van de hersenen staan in directe verbinding met de neus zoals onder meer de reukzenuw en het Turkse zadel met de hypofyse. Door het masseren van de betreffende reflexzone, kan via de hypofyse het gehele hormoonsysteem worden beïnvloed. Dat dit een belangrijke uitwerking heeft op het totale lichaam van de betrokken mens, moge duidelijk zijn. De neus is verder verbonden met de mondholte, de bovenkaak met tanden en kiezen, de kaakholten, de buis van Eustachius die de neus met de gehoorgangen verbindt, de voorhoofdsholten en de andere bijholten. In de neus vinden we in het linker en het rechter neusgat telkens drie gangen, de onderste, de middelste en de bovenste. Op de slijmvliezen in deze gangen vinden we de verschillende reflexzones. Bij de neusreflextherapie worden deze gangen met een wattenstaafje achtereenvolgens voorzichtig gemasseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een speciale massageolie. Doordat de neus rijkelijk is voorzien van aanvoerende en afvoerende bloedvaten en ook lymfevaten, vindt er tijdens de massage een grondige uitwisseling plaats van bloed en weefselvocht. Dit heeft een reinigende werking die bovendien reflectoir ook op andere plaatsen in het lichaam op gang wordt gebracht; de reden waarom de neusreflexmassage altijd wordt afgesloten met massage van het bindweefsel van oren, gelaat, nek en schouders. Vindt deze afsluitende massage niet of onvoldoende plaats, dan bestaat de mogelijkheid dat de afvoer van afvalstoffen blokkeert. Klachten als hoofdpijn kunnen daarvan het gevolg zijn. Ondanks de rijkdom aan bloedvaten in de neus, zien we tijdens of na de neusreflexmassage nooit neusbloedingen.

De bovenste gangen voeren ons in de richting van de hersenen, de reukzenuw en de hypofyse. De middelste gangen staan voornamelijk in verbinding met de bronchiën, de longen en het middenrif. Zodra men daar aankomt tijdens de massage zal de patiënt aanvankelijk een niet te onderdrukken hoestprikkel ervaren. Even later verdwijnt deze weer zodat de massage ongestoord kan worden voortgezet. In de onderste gangen vinden we drie gebieden. Als eerste vooraan in de neus de bekkenzone. We vinden daar de verschillende punten voor de baarmoeder, de eierstokken, de testikels, de blaas en de urinewegen en het gebied van anus en sluitspieren. Het tweede gebied, in het midden van de in de onderste gangen gelegen, is de zone van de plexus solaris, de zonnevlecht, met de reflexzones van maag, darmen, lever, gal, alvleesklier enzovoort. Het derde en achterste deel van de onderste gangen staat in verbinding met het hoofd. In het bijzonder met de ogen en de binnenste en buitenste gehoorgangen.

De indicaties voor de neusreflextherapie vloeien min of meer voort uit de hiervoor genoemde indeling van de gebieden van de verschillende neusgangen. Niettegenstaande de verschillende reflexzones in de neus en de verscheidenheid aan klachten die mensen kunnen hebben, worden tijdens de neusreflextherapie altijd de gehele neus en dus de twee maal drie gangen gemasseerd. Eventueel wordt bij een bepaalde klacht aan de daarbij behorende zone extra aandacht gegeven. Elk van deze zes gangen wordt gedurende 2 tot 5 minuten behandeld; de duur wordt uitgebreid op geleide van de reactie op de behandeling en het verloop van de klachten. De sterkte van de massageolie wordt eveneens geleidelijk opgevoerd. Nadat de zes gangen zijn gemasseerd, komen de amandelen en de lymfatische ring in de keel kort aan de beurt om daardoor de afvoer en afbraak van schadelijke stoffen te stimuleren. Daarna volgt de al eerder genoemde bindweefselmassage. Na afloop van de behandeling krijgt de patiënt het advies om een korte wandeling in de buitenlucht te maken en om daarbij door de neus te ademen. Concrete voorbeelden van indicaties voor de neusreflextherapie zijn aandoeningen van neus- en bijholten, overdadig niezen, allergieën waaronder hooikoorts, hoofdpijn, migraine, duizeligheid, concentratie- en slaapstoornissen, maagklachten met of teveel of te weinig maagzuur, gebrek aan eetlust, hartproblemen, neuralgieën, gordelroos, hoesten, bronchitis en astma. Volgens Fliess bieden de talrijke reflectoire prikkels die van de neus uitgaan, uitstekende mogelijkheden met kansen op genezing juist dan wanneer andere middelen niet blijken te werken. Andere onderzoekers vonden een bevestiging van het reflectoir veranderen van de bloeddruk, de bloedsuikerspiegel en het aantal leukocyten. Neusreflextherapie ten slotte leidt in alle gevallen mede tot een zich algemeen lichamelijk en psychisch beter voelen.
Het ligt in de bedoeling om binnen afzienbare tijd een workshop “neusreflextherapie” te organiseren. Voor deze minder bekende therapievorm bestaat belangstelling onder beroepsbeoefenaren. Verder is  het ook zo, dat er verspreid over het land, behoefte blijkt te bestaan aan deze behandeling meer in de directe omgeving. Degenen die belangstelling hebben voor een workshop kunnen dat nu al bij ons kenbaar maken.

Voor meer informatie: info@gezondbeterworden.nl

Telefoon 0599 213034