Digitaal tijdschrift  >  Beter gezond werkt beter

Beter gezond werkt beter

EEN INNOVATIEVE OPLOSSING VOOR EEN GROEIEND PROBLEEM

Welvaart vormt een van de belangrijkste peilers van onze samenleving. Met welvaart bedoelen we dan vooral en op de eerste plaats ons nationaal inkomen. Een jaar geen vooruitgang, geen economische groei, wordt ervaren als achteruitgang. Stilstand is een begrip dat de economie kennelijk onbekend en in ieder geval ongewenst is. Wanneer, erger nog, achteruitgang dreigt, dan krijgt dat al snel het karakter van een nationale ramp.

Al het mogelijke wordt gedaan om stilstand en zeker achteruitgang in de economie te voorkomen. Op zich begrijpelijk; niemand wil graag terug wanneer het om welvaart gaat. Des te opmerkelijker is het, dat er zo weinig echte aandacht blijkt te bestaan voor de gezondheid van mensen. De menselijke factor speelt wel een heel belangrijke rol wanneer het gaat om productie en het nationaal inkomen. Daarom wordt ook alles in het werk gesteld om “zieke” werknemers te laten terugkeren in het arbeidsproces. ARBO diensten en reïntegratiebureaus lijken daarbij te wedijveren om de eerste plaats. Bij deze organisaties schijnt het accent, het wedstrijdelement, te liggen op een snelle terugkeer in het arbeidsproces. Het criterium voor arbeidsgeschiktheid dat daarbij wordt gehanteerd is een juridische. Het zegt niets wezenlijks over de gezondheid van de werknemer. Deze kan zichzelf allesbehalve gezond voelen en niet in staat om optimaal te presteren ondanks het etiket “arbeidsgeschikt” dat hij krijgt of dat men hem probeert op te plakken. Of hiermee werknemer en werkgever, zeker op den duur, gediend zijn, is de vraag nog maar.

Tegen de hiervoor geschetste situatie zou kunnen worden ingebracht, dat bij keuringen altijd artsen betrokken zijn. Het medisch aspect ontbreekt dus kennelijk niet. Helemaal juist, ware het niet dat de keuringsartsen volgens strikte regels te werk dienen te gaan. Regels die zijn gebaseerd op het aantal arbeidsongeschikten dat de overheid toelaatbaar vindt en welke zijn vastgelegd in wetten en uitvoeringsregelingen. Dit wordt weer gerelateerd aan hoe hoog de totale kosten mogen zijn voor de verschillende sociale voorzieningen. Deze stelling wordt weer eens bevestigd door de recentelijke discussie over ME, chronische vermoeidheid. De gezondheidsraad, het college van deskundigen, concludeert dat het een (chronische) ziekte is. Het kabinet daarentegen, weigert dat te accepteren. Over de ruggen van de getroffenen heen, wordt gezondheidszorg gedegradeerd tot een ordinaire discussie over “centen”. Hoe gezond is onze gezondheidszorg zelf? Zodra artsen hun medische, laat staan hun menselijke hart laten spreken, worden zij vrijwel onmiddellijk tot de orde geroepen. Betrokken artsen melden dan ook dat zij hun werk moeten doen in een overspannen situatie, die voor hen persoonlijk vaak veel spanning met zich meebrengt.

Een bijkomende complicatie waarmee zieke werknemers te maken kunnen krijgen, is het feit, dat de reguliere geneeskunde voor een toenemend aantal problemen geen oplossingen heeft. Steeds meer mensen hebben klachten die regulier niet kunnen worden gediagnosticeerd. Voor de betrokkenen zijn ze realiteit, voor de medische wereld bestaan ze niet. Gevolg daarvan is, dat ook een adequate behandeling achterwege blijft. Dit is vaak het begin van een moeizame en soms eenzame weg voor de betrokkene, die bovendien de gemeenschap veel geld kan gaan kosten zonder dat er iets wordt opgelost. Vanzelfsprekend blijven mensen, die niet behandeld worden, klagen. Telkens doen ze weer een beroep op medische zorg. Ze lopen van de ene naar de andere specialist en ondergaan onderzoek na onderzoek. Daarmee zijn flinke bedragen gemoeid zonder enig resultaat. Mogelijk dat er symptomatische behandelingen plaatsvinden, die dan veelal weer de oorzaak zijn van geheel nieuwe klachten. De molen wordt opnieuw in werking gezet.

Zou de complementaire geneeskunde binnen de bedrijfsgeneeskunde meer erkenning krijgen, dan zou voor veel mensen deze narigheid en verspilling van gemeenschapsgelden voorkomen kunnen worden. De kracht van de complementaire geneeskunde namelijk, ligt juist op de gebieden die buiten die van de reguliere, de meer medisch-technische, zijn komen te vallen. Dit geldt voor de diagnostiek en voor de behandeling. Het begrip complementair past dan ook beter dan bijvoorbeeld “alternatief”, dat vooral in Nederland een wat beladen karakter heeft gekregen. Nooit eerder zijn er zoveel mensen geweest die zich niet goed voelen en die klagen over bijvoorbeeld een abnormale moeheid. Ook begrippen als werkdruk en stress zijn helemaal ingeburgerd. Toch wordt er weinig gedaan om deze problemen die veel geld kosten en die de economie ondermijnen, bij de wortel aan te pakken. Binnen dit kader laten we de enorme ellende voor de betrokkenen en hun omgeving, even buiten beschouwing. In dit artikel gaat het in eerste instantie om de bijdrage die de complementaire geneeskunde kan bieden wanneer het gaat om economie, productiviteit en arbeidsongeschiktheid. Uiteindelijk zal de individuele mens daarvan in alle opzichten de vruchten plukken.

De complementaire geneeskunde is niet alleen in staat om de hier bedoelde zieke werknemers te behandelen maar evenzeer om de gezondheid van de “gezonde” werknemers te verbeteren. Binnen de complementaire geneeskunde beschikt men over diverse mogelijkheden om de mate van gezondheid van iemand te bepalen en ook om afwijkingen vast te stellen, die regulier (nog) niet zijn te diagnosticeren. Binnen onze praktijk maken wij met succes gebruik van irisdiagnostiek, uitgebreide complementaire bloed- en urine onderzoeken naast een uitgebreide anamnese (vraaggesprek) en lichamelijk onderzoek. Indien nodig, kan dit worden uitgebreid met reguliere onderzoeken.

De conclusie kan zijn, dat er alles voor te zeggen is om de complementaire geneeskunde een duidelijker plaats te geven binnen bedrijven en de bedrijfsgeneeskunde. Het zou een uiterst belangrijke impuls kunnen betekenen voor de productiviteit en de economie en een antwoord op de roep naar innovatie binnen het bedrijfsleven zelf. Welvaart en welzijn zouden er zeer mee gediend zijn.

Voor meer informatie: info@gezondbeterworden.nl

Telefoon 0599 213034