Bedrijven  >  Beter gezond, werkt beter

Beter gezond, werkt beter

Een innovatieve oplossing voor een groeiend probleem
Al het mogelijke wordt gedaan om stilstand en zeker achteruitgang in de economie te voorkomen. Op zich begrijpelijk; niemand wil graag terug wanneer het om welvaart gaat. Des te opmerkelijker is het, dat er soms zo weinig aandacht is voor de gezondheid van mensen. De menselijke factor speelt echter wel een heel belangrijke rol wanneer het gaat om productie, omzet, winst en het nationale inkomen. Daarom wordt alles in het werk gesteld om “zieke” werknemers te laten terugkeren in het arbeidsproces. Arbo-diensten en reïntegratiebureaus lijken daarbij te wedijveren om de eerste plaats. Het heeft er de schijn van, dat het accent vooral wordt gelegd op de snelle terugkeer in het arbeidsproces. Het criterium voor de arbeidsgeschiktheid dat daarbij wordt gehanteerd is een juridische. Het zegt niets wezenlijks over de gezondheid van de werknemer. Deze kan zichzelf allesbehalve gezond voelen en niet in staat om optimaal te presteren ondanks het etiket “arbeidsgeschikt”. Zowel werknemer als werkgever zijn hiermee, zeker op den duur, niet gediend.
 
Tegen de hierboven geschetste situatie zou kunnen worden ingebracht, dat bij keuringen altijd artsen betrokken zijn. Het medisch aspect ontbreekt dus kennelijk niet. Helemaal juist, ware het niet dat de keuringsartsen volgens strikte regels te werk dienen te gaan. Regels die zijn gebaseerd op het aantal arbeidsongeschikten dat de overheid toelaatbaar vindt en welke zijn vastgelegd in wetten en uitvoeringsregelingen. Dit wordt weer gerelateerd aan hoe hoog de totale kosten mogen zijn voor de verschillende sociale voorzieningen. Gezondheidszorg wordt gedegradeerd tot een ordinaire discussie over “centen”. Hoe gezond is onze gezondheidszorg zelf? Zodra artsen hun medische, laat staan hun menselijke hart laten spreken, worden zij vrijwel onmiddellijk tot de orde geroepen. Betrokken artsen melden dan ook, dat zij hun werk moeten doen in een overspannen situatie die voor hen persoonlijk vaak veel spanning met zich meebrengt.

Een bijkomende complicatie waarmee zieke werknemers te maken kunnen krijgen, is het feit, dat de reguliere geneeskunde voor een toenemend aantal problemen geen oplossingen heeft. Steeds meer mensen hebben klachten die regulier niet kunnen worden gediagnosticeerd. Voor de betrokkenen zijn ze realiteit, voor de medische wereld bestaan ze dan meestal niet. Gevolg is, dat ook een adequate behandeling achterwege blijft. Dit is vaak het begin van een soms eenzame en moeizame weg voor de betrokkene, die bovendien de gemeenschap veel geld kan gaan kosten zonder dat er iets wordt opgelost. Mensen die niet behandeld worden, blijven klagen. Telkens doen ze weer een beroep op medische zorg. Ze lopen van de ene naar de andere specialist en ondergaan onderzoek na onderzoek. Daarmee zijn, zonder enig resultaat, flinke bedragen gemoeid en kost het veel arbeidsverzuim. 

De complementaire bedrijfsgeneeskunde kan veel narigheid en verspilling van grote sommen geld voorkomen. De kracht van de complementaire geneeskunde namelijk, ligt juist op de gebieden die buiten die van de reguliere zijn komen te vallen. Dat geldt voor de diagnostiek én de behandeling.

Nooit eerder zijn er zoveel mensen geweest die zich niet goed voelen en die klagen over bij voorbeeld een abnormale moeheid. Ook de begrippen “werkdruk” en “stress” zijn helemaal ingeburgerd. Toch wordt er weinig gedaan om deze problemen die veel geld kosten en die de economie ondermijnen, bij de wortel aan te pakken.

De complementaire geneeskunde is niet alleen in staat om zieke werknemers te begeleiden en te behandelen, maar evenzeer om de gezondheid van de “gezonde” werknemers te verbeteren. 

De complementaire bedrijfsgeneeskunde kan een uiterst belangrijke impuls betekenen voor de productiviteit en de economie en ze kan bovendien een antwoord zijn op de wens tot innovatie binnen het bedrijfsleven zelf.